Samfunn og aktivitet.

Frivillig arbeid og høg dugnadsånd er noko som det finst mykje av i regionen vår. Som samfunnsaktør ønsker vi å støtte gode allmennyttige formål, eldsjeler og gode tiltak for å skape positiv utvikling i både by og bygd.

Vi nyttar størsteparten av sponsorbudsjettet vårt på idrett og kultur, fordi vi identifiserer oss med verdiane, konkurranseaspektet og gleda som både idretten og kulturen representerer.

 

Finn ditt lag
Sjå arrangement
Sjå stillingar

 

Lag, foreiningar og arrangement

Vi er stolte over å ha støtte desse eldsjelene

 

Kva støttar vi?

Gjennom sponsorarbeidet vårt ønsker vi å utvikla, skape og dele – Vi vil gi noko tilbake til samfunnet. Vi prioriterer sponsoravtalar med felles kjerneverdiar til Enivest, og ønsker å satse på grupper, lag og organisasjonar som jobbar for og med barn og ungdom. Vi likar helst langsiktige sponsorsamarbeid, og har mindre fokus på frittståande arrangement og sponsing av einskilde personar. 

Vi støttar i hovudsak: 

  • Lag og foreiningar, med fokus på barn og ungdom
  • Små og store LAN
  • Større kulturarrangement i nedslagsfelt vårt
  • Festivalar/næringsdagar/Messer/Marknader m.m. 

POWERED BY ENIVEST

Vi bidreg med høge hastigheiter til små og store LAN som blir arrangert der vi leverer fiberbreiband. Den aktuelle dagen skrur vi opp farten på linjene, slik at deltakarane kan få den aller beste onlineopplevinga. NB! Elevar som søker om støtte til LAN, må oppgi ein kontaktperson over 18 år. 

Førespurnad om gåver til basarar og liknande kan rettast direkte til vårt kundemot tak i Firdavegen 5. Arrangementet må stadfestast skriftleg med generell informasjon mellom anna om føremål med arrangementet, kva for lag det gjeld og dato for gjennomføring. 

Sjå kva LAN som er Powered by Enivest
Vil du jobbe hos oss?

Vi tel i dag over 50 årsverk fordelt på hovudkontor i Førde og avdelingskontor på Sandane. Målt etter tal kundar og omsetning er Enivest ei av dei største IKT verksemdene i Sogn og Fjordane.

Vi gler oss til å høyre frå deg!

Sjå stillingar

Vi ønsker å bidra

Det opphavlege oppdraget til Enivest, eit internett-tilbod til alle, er blitt til høghastigheitsaksess til alle. Mange er ikkje klar over eller bryr seg om, kva slags leidningar eller teknologi som leverer internett til bustaden sin. Det einaste som betyr noko, er at det fungerer. Året 2020 vil bli hugsa som det året då alt vart sett på vent. Eit stengt samfunn med mange på heimekontor har tvinga oss til å endre bruksmønsteret, og vi vart brått heilt avhengige av eit nett som fungerer optimalt og som taklar store mengder data.  

Den høge trafikken påverkar heldigvis ikkje nettkapasiteten til fiberkundane våre, og no kjem den infrastrukturen vi har investert i gjennom dei ti siste åra verkeleg til sin rett. Det er sjeldan at det blir nyheit av at ting fungerer, men av og til er det ei fantastisk nyheit. Med svært stor trafikk i nettet vårt er det ein trygg test vi har opplevd, og vi har heldigvis meir enn god nok kapasitet.  

A title

Image Box text

Nandor Helgheim
Administrerande direktør
Enivest AS